فیگور ماموت MOJO کد 387049
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387049 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 20*13*10 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۳۰,۰۰۰ تومان

فیگور ولاسیرپتر ایستاده MOJO کد 381027
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381027 - گروه سنی : 6+ سال - ابعاد : 8*5*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور تیرکس MOJO کد 387379
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387379 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 20*5*10 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور استگوزاروس MOJO کد 387380
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387380 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 20*5*10 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور برکیوسور دلوکس MOJO کد 387381
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387381 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 25*17*5 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور آلوسور فک متحرک MOJO کد 387383
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387383 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 21*10*7 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور برونتوسور دلوکس MOJO کد 387384
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387384 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 23*12*12 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسپینوسوروس فک متحرک MOJO کد 387385
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387385 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 27*7*12 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور مامنکیسور دلوکس MOJO کد 387387
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387387 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 26*19*5 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور باریونیکس MOJO کد 387388
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387388 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 25*5*11 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور تروودون فک مفصلی MOJO کد 387389
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387389 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 25*6*12 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور پاراساپولوس MOJO کد 387229
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387229 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 15 × 5 × 13 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور پارازارولوفوس MOJO کد 387045
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387045 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 15 × 5 × 8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیگور تی رکس MOJO کد 387258
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387258 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 18 × 4 × 9 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور استگوسور MOJO کد 387043
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387043 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 17*4*8 - دیگر ویژگی ها : مستحکم در برابر ضربه-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیگور کروکدیل تیلوساروس MOJO کد 387046
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387046 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 17*12*5 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیگور فیل فرسوده MOJO کد 387154
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387154 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 19*6*11 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۳۰,۰۰۰ تومان

فیگور کفتار ما قبل تاریخ MOJO کد 387157
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387157 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 16*4*6 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیگور کرگدن ما قبل تاریخ MOJO کد 387155
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387155 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 18*5*8 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور انتلودونت MOJO کد 387156
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387156 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 13*4*8 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیگور بچه دایناسور تیرکس MOJO کد 387192
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387192 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 21*6*11 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور ولوسیراپتور MOJO کد 387225
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387225 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 19*6*4 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور براکیوسور MOJO کد 387044
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387044 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 21*5*14 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور تیرکس قرمز MOJO کد 387273
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387273 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 25*11*12 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور تیرکس سبز MOJO کد 387293
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387293 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 12*11*25 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسمایلودون MOJO کد 387048
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387048 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 12*3*6 - دیگر ویژگی ها : مستحکم در برابر ضربه-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم

ناموجود

فیگور دایناسور تیراناساریوس MOJO کد 387041
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387041 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 27*11*8 - دیگر ویژگی ها : مستحکم در برابر ضربه-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم

ناموجود

فیگور دایناسور تریسراتوپس MOJO کد 387042
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387042 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 27*11*13 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

ناموجود

فیگور سوسمار سارکوسوکوس MOJO کد 387047
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387047 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 18*9*4 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

ناموجود

فیگور دایناسور براکیوسور MOJO کد 387212
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387212 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 22*5*17 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

ناموجود

فیگور دایناسور تیرکس MOJO کد 387226
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387226 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 21*6*11 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

ناموجود

فیگور دایناسور تریسراتوپس MOJO کد 387227
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387227 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 13*6*8 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل پروتوسراتوپس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16004D - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:25.5 CM H:9CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل براچیو ساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16118D - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:52 CM H:33.5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: غرب کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل تریسراپتوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16117 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:45CM H:17,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل استیگوساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16114 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:24,5CM H:12,8CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل ولوسیساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16113 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:22,3CM H:12,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: آرژانتین

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل تریسراتوپس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16112 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:23,8CM H:11,8CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل تیراناساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16111 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:32,5CM H:14,8CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه ومحا تولد: شمال غرب آمریکا

ناموجود

اسباب بازی فیگور ماموت پشمالو
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16074 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:28CM H:13, 5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تول: سیبری(آلاسکا)

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل بریچیو سریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16073 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:32,5CM H:18,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: شرق کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل مجنگسریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16072 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:25,5CM H:14,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: شمال ماداگاسکار

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل کارشادونوسوریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16071 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:18CM H:13,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: مراکش

ناموجود

اسباب بازی فیگور تمساح ماقبل تاریخ
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16069 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:29CM H:6,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل ترانادان
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16040 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:67,5CM H:40CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد :غرب کانزاس

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل بالدار بی دندان
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16038D - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:19 CM H:16CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: تگزاس

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل الوساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16033 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:20CM H:13CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: بریتانیا

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور ایگون
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16031D - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:23CM H:11, 5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

footer-top